Säännöt

 17.05.2017 Voimassaolevat säännöt

PIEKSÄMÄEN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI, PAISTE ry

Rekisterinumero 205.922

1. Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Pieksämäen alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki, PAISTE ry 

2. Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Pieksämäen kaupunki ja toimialueena on Pieksämäen seutukunta. 

3. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on tehostaa ja tukea jäsenyhdistysten yhteistyötä, toimintaedellytyksiä, vaikuttamismahdollisuuksia sekä jäsenistölle tuotettavia palveluita. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi mahdollisuuksien mukaan 
• tukea järjestöjen välistä yhteistyötä ja edunvalvontaa paikallisessa ja alueellisessa päätöksenteossa 
• kehittää ja toteuttaa koulutuspalveluja, ohjausta ja neuvontaa 
• auttaa yhdistyksiä eri kehittämishankkeiden toteuttamisessa ja itsekin hakea rahoitusta eri kehittämishankkeisiin 
• toimia työnantajana tarvittaessa 
• ylläpitää ja hallinnoida jäsenyhdistysten yhteisiä toimitiloja 
• toimittaa ja julkaista tiedotteita 
• toimia asiantuntijaelimenä ja lausunnonantajana viranomaisiin päin. 
Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaan liittyvää kiinteää omaisuutta, järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 


4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään hakemuksesta sosiaali- ja terveysalan oikeuskelpoinen järjestö, jolla on toimintaa Pieksämäen seutukunnalla ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka tukee yhdistyksen toimintaa. 

Jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

6. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja voidaan valita enintään kolme kertaa peräkkäin kahdeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kerrallaan puolet. Ensimmäisenä erovuorossa olevat valitaan arvalla ja seuraavalla kerralla vuorotellen. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Ellei jäsenyhdistyksellä ole edustajaa hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä, on sen yhdistyksen edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. 

8. Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö aina kaksi yhdessä. 

9. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus tulee antaa toiminnantarkastajalle tai mahdollisesti tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo-oikeus. Kokouksessa tai sitä ennen on jäsenten edustajien osoitettava valtuutuksensa valtakirjalla. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai lehti-ilmoituksella. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

12. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
8. valitaan yksi toiminnantarkastaja tai tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varajäsen yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan 
9. nimetään tarvittavat toimikunnat ja niille vastuuhenkilöt 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, siitä pitää ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 


13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytettään sen varat samaan tarkoitukseen.
© Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä tietokanta päivitetty 27.06.2017 16:35